Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základní ustanovení

 1. Prevádzkovateľomosobnýchúdajovpodľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)je In-Style Duos,r.o IČO 365 065 24 so sídlom Nam.SvMikuláša 17 ,Stará ĽUBOVŃA 064 01 ….. (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľasú

 

 

0908 984 064

 1. Osobnými údajmisarozumejúvšetkyinformácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickejosobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorúmožno priamo či nepriamoidentifikovať, najmäodkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor aleboodkazom na jeden či viaczvláštnychprvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnejalebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľnevymenoval lzodpovednú osobu pre ochranu osobnýchúdajov.

II.

Zdroje a kategóriespracovávanýchosobnýchúdajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la aleboosobné údaje, ktoréprevádzkovateľ získal na základeplnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktnéúdajea údaje nutné pre plneniezmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovaniaosobnýchúdajov

 1. Zákonným dôvodomspracovaniaosobnýchúdajov je
 • plneniezmluvymedziVami a prevádzkovateľompodľa§ 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnenýzáujemprevádzkovateľa na poskytovanípriameho marketingu (najmäpre zasielanieobchodnýchoznamov a newsletterov)podľa§ 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlassospracovanímpre účely poskytovaniapriamehomarketingu (najmäpre zasielanieobchodných oznamov a newsletterov) podľa§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávketovarualebo služby.
 1. Účelomspracovaniaosobnýchúdajov je
 • vybavenieVašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zozmluvnéhovzťahumedziVami a prevádzkovateľom; pri objednávkesúvyžadovanéosobné údaje, ktorésú nutné preúspešnévybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutieosobnýchúdajov je nutnoupožiadavkoupreuzavretie a plneniezmluvy, bez poskytnutiaosobnýchúdajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľaplniť,
 1. Zo strany prevádzkovateľanedochádza  automatickému individuálnemurozhodovaniu v zmysle§ 28 Zákona.

 

IV.

Doba uchovávania osobnýchúdajov

 1. Prevádzkovateľuchovávaosobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zozmluvnéhovzťahumedziVami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchtozmluvnýchvzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvnéhovzťahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávaniaosobnýchúdajovprevádzkovateľosobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcoviaosobnýchúdajov (subdodávateliaprevádzkovateľa)

 1. Príjemcoviaosobnýchúdajovsú osoby Shoptet, účtovník
 • Podieľajúcesa na dodávaní tovaru / služieb / realizáciiplatieb na základezmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľnemá úmysleodovzdaťosobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebomedzinárodnej organizácii.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojímosobnýmúdajompodľa§ 21 Zákona,
 • právo na opravu osobnýchúdajovpodľa§ 22 Zákona, poprípade obmedzeniespracovaniapodľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobnýchúdajovpodľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesťnámietku proti spracovaniupodľa§ 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosťúdajovpodľa§ 26 Zákona,
 1. Ďalejmáte právo podaťsťažnosť u Úradu pre ochranu osobnýchúdajov v prípade, že sadomnievate, že boloporušenéVaše právo na ochranu osobnýchúdajov.

                                                             

VII.

Podmienky zabezpečení osobnýchúdajov

 1. Prevádzkovateľprehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniuosobnýchúdajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniudátovýchúložísk a úložískosobnýchúdajov v listinnejpodobe
 3. Prevádzkovateľprehlasuje, že k osobnýmúdajommajú prístup len nímpoverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulárapotvrdzujete, že ste oboznámený/ás podmienkami ochrany osobnýchúdajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienkyzmeniť. Novú verziupodmienok ochrany osobnýchúdajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novúverziutýchtopodmienokna Vašue-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.